Tüzük

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- FEDERASYONUN ADI VE MERKEZI
Federasyonun adı
TÜRKIYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU“, kısa adı “TOEF”dir.

Federasyon merkezi İstanbul’da olup il sınırları içinde adres değişimi Federasyon Yönetim Kurulu’nun ilgili mercilere gerekli bilgi verilmesiyle yapılır.

Madde 2- FEDERASYONU KURUCU DERNEKLER
a) Türk Spastik Çocuklar Derneği;

Yönetim yeri: Acıbadem Cad. No 190 KADIKÖY / İSTANBUL’ dur.

Bakanlar Kurulunun 15.8.1974 tarih ve 7/8859 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” arasına alınmış olup dernek kod no: DS.178 (34-1/117)’dir.

 1. b) Ankara Rehabilitasyon Derneği;

Yönetim yeri: Halkevi Cad. no 3 ANKARA’ dır Bakanlar Kurulunun 22.2.1971 tarih ve 7 /1994 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” arasına alınmış olup, dernek kod no: 34-11 / 157’dir.

 1. c) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Derneği;

Yönetim Yeri: İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Fiziksel Tip Rehabilitasyon Anabilim dalı ÇAPA / ISTANBUL’ dur. Bakanlar Kurulunun 24.1. 1964 tarih ve 6 / 3967 sayılı karar ile “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” arasına alınmış olup Dernek kod no 34-11 / 157 ‘dir

MADDE 3- FEDERASYONUN AMACI

Federasyonun amacı;

 1. a)     Derneklerce temsil edilen ortopedik engelli gruplarının sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması;
 2. b)    Ortopedik engellilerin ortak çıkarlarının, hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi;
 3. c)     Laik, hukukun üstünlüğüne dayalı, sosyal adaleti gerçekleştiren, tüm yurttaşlarının refah ve barış içinde yaşamasına olanak sağlayan demokratik bir yönetim anlayışının savunulması;
 4. d)    Üye dernekler arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasıdır.

MADDE 4- FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Federasyon, yukarıdaki maddede belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için;

 1. a)     Ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenleyebilir.
 2. b)    Modern tıbbi araç ve gereçleri ürütebilir ve/veya satın alabilir.
 3. c)     Federasyonun amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve dernekler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla, süreli veya süresiz yayın çıkarır veya Federasyon amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapabilir,
 4. d)    Herkesin yararlanması için kitaplıklar kurabilir, Federasyon amaçlarına uygun alanlardaki çeşitli konularla ilgili arşiv çalışması yapabilir.
 5. e)     Ortopedik engelli insanların, tıbbi, sosyal, eğitsel ve sportif amaçlı olarak yararlanacakları modern merkezler kurar veya kurulmasını destekleyebilir. Merkezi olarak veya üye derneklerle birlikte veya diğer kuruluşlarla sosyal, kültürel, sportif, eğitsel çalışmalar, etkinlikler, projeler hazırlar, hazırlanmış olanlara katılır ve bunların yaşama geçirilmesi için gerekli işlemleri yapabilir.
 6. f)     Amaca uygun çalışmalar yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Plan ve proje yapar, yaptırır. Taşınır ve taşınmazların alımı ve satışı için Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.
 7. g)    Ortopedik engelliliği yaratan koşulları önleyici, engelliliği tedavi edici ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda eğitici çalışmaları, engellilerin toplumsal yaşama ve bireysel durumlarına uyum ve mesleki uyumlarını yaptırmak üzere derneklerin üye ve personellerine hizmet içi eğitim verebilir.
 8. h)     Başta maddi olanakları yetersiz olan ortopedik engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlayabilmek için girişimlerde bulunabilir.
 9. i)      Ortopedik engellilere resmi ve özel işyerlerinde istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması; ortopedik engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapabilir. Yasalarda bu doğrultuda değişiklikler yapılması için teklifler hazırlayabilir, yasa hazırlıklarına katkı verebilir, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapabilir, kamuoyu oluşturulması için çalışabilir.
 10. j)      Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda ortopedik engelli derneklerini temsil eder.
 11. k)     Çeşitli engelli gruplarını temsil eden federasyonlarla birlikte ortak amaçlara ulaşmak için konfederasyon kurabilir, kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir, gerekli hallerde üye konfederasyonlardan ayrılabilir.
 12. l)      Ortopedik engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası ilişkiler kurabilir, ortopedik engellilerin uluslararası üst örgütlerine üye olabilir, ortak çalışmalar yürütebilir.
 13. m)   Federasyon amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş ulusal ve uluslararası platformlara üye olabilir veya platform kurabilir ve platformların kuruluşuna katılabilir.
 14. n)     Yoksul üyelere, engelli vatandaşlarımıza sağlanan olanaklar çerçevesinde ve gıda bankacılığı kapsamında gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb ayni veya nakdi nitelikte yardımlar yapabilir, yapılmasına aracılık edebilir.
 • o)    Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan engelliler için korumalı işyerleri açabilir, kooperatifler kurabilir, kurulmuş kooperatiflere katılabilir, iktisadi işletmeler kurabilir.

MADDE 5- FEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA, ÜYE DERNEKLERIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

 

 1. A)    FEDERASYONA ÜYE OLMAK

Federasyona üye olmak isteyen dernek, aşağıdaki belgelerle Federasyon Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder.

Dernek müracaat dilekçesine;

1-      Dernekler Yasası ve Medeni Yasaya uygun dernek tüzüğünü;

2-      Genel kurulda alınmış katılma kararını;

Üyelik müracaatı Federasyonun ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karar on beş (15) gün içerisinde müracaat eden derneğe bildirilir.

Üyelik kararı Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

 

 1. B)    FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

1-     Üyelikten çıkma:

Hiçbir dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek genel kurulundan aldığı kararla Federasyon üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. 

 

2-     Üyelikten çıkarılma:

Dernekler Yasası, Medeni Yasa ve Federasyon Tüzüğüne aykırı durumları saptanan üye dernekler; Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yazılı olarak ikaz ve ihtar edilir. İhtarın tebliğinden itibaren bir (1) ay içinde aykırılığı gidermeyen dernekler Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Mevzuatın öngördüğü gerekli yasal işlemler yapılır.

 1. C)    FEDERASYON ÜYELERİNİN HAKLARI

1-     Dernekler delegeleri aracılığıyla Genel Kurula, temsilcileri aracılıyla Federasyon organlarına katılırlar,

2-     Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanırlar,

3-      Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde Federasyon çalışmaları hakkında bilgi edinir, belgeleri inceler, görüş ve eleştirilerde bulunurlar

4-     Federasyon üyesi dernek delegeleri genel kurulda eşit haklara sahiptir. Her temsilcinin Genel Kurulda bir (1) oy hakkı vardır. Temsilci üye oyunu bizzat kullanır. Hiçbir kişi delege kalmaya ve delegelikten ayrılmaya zorlanamaz

 1. D)    FEDERASYON ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-     Federasyon Tüzüğünde belirlenmiş hükümlere uygun davranışlarda bulunmak,

2-     Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymak ve Federasyonun amacının gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

3-     Yapacakları olağan genel kurul toplantılarının tarihini, yerini ve gündemini en az atmış (60) gün öncesinden, olağanüstü genel kurul toplantılarını ise kararı izleyen iki (2) gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmek,

4-     Genel kurul tutanaklarını ve seçilenlerin kimliklerini otuz (30) gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmek,

5-     Üye aidatlarını eksiksiz olarak ödemek ve ödeme belgelerini Dernek genel kurulundan önce Federasyon Yönetim Kuruluna göndermek,

6-     Federasyon tarafından yapılacak mali ve idari denetimlerde istenilen tüm belge ve bilgileri göndermek veya sunmak,

7-     Mevzuata göre yapılması gereken bildirimlerin bir örneğini, bildirim tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içerisinde federasyona göndermek.

MADDE 6- GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır. Genel Kurul delegelerden oluşur. Genel Kurula katılacak delegeler aşağıdaki şekilde belirlenir:

 1. a)     Şubesi bulunmayan dernekler kendi genel kurulunda seçilmiş yedi (7) delege ile temsil edilirler.
 2. b)    Şubesi bulunan dernekler kendi genel kurulunda seçilmiş genel merkez için beş (5), her şube için bir (1) delege ile temsil edilirler.

Yeni kurulan şubeler için Yasa ve Tüzük hükümleri gereği süresi içinde ilk olağan genel kurulunu yapmış olmaları koşulu aranır.

 1. c)     Federasyon Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş önceki başkanlar Genel Kurula doğrudan katılırlar.
 2. d)    Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri doğal delege sayılırlar.
 3. e)     Üyelik aidatlarını ödemeyen dernekler Federasyon Genel Kuruluna katılamaz ve oy kullanamaz.

 

 

MADDE 7- TOPLANTI ZAMANI

Genel Kurul;

 1. a)     En geç üç (3) yılda bir, Eylül ayı içerisinde olağan,
 2. b)    Federasyon Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyona üye dernek delegelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine altmış (60) gün içinde olağanüstü toplanır.

MADDE 8- ÇAĞRI USULÜ

Genel Kurul toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması gerekçesinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere ve delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Yukarıdaki çağrı usullerinden birini seçmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 9- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, Federasyon merkezinin bulunduğu il sınırları dışında başka yerde yapılamaz.

MADDE 10- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi gündemiyle toplanması hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asıl üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz.

MADDE 11- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler, Federasyon delegesi olmayanlar Genel Kurulu ayrı bir bölümde izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Federasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenerek durum tespit edilir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek Genel Kurul Başkanlık Yönetimi oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Genel Kurul Başkanlık Yönetimine kimliklerini göstermeleri ve Genel Kurul katılımcı listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Genel Kurul Başkanlık Yönetimi başkanına aittir.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen Federasyon Başkanına teslim edilir. Başkan bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Yasa’nın 75. Maddesinin 2. Fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir

MADDE 12- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 13- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır;

1-     Federasyon organlarının seçilmesi,

2-     Federasyon Tüzüğünün değiştirilmesi,

3-     Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,

4-     Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-     Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6-     Federasyon Tüzüğüne ve mevzuata aykırı durumları saptanan üye derneklerin Federasyondan çıkarılması,

7-     Federasyonun üye derneklere yapacağı yardımlar konusunda; derneklerin üye sayılarının azlığı ya da çokluğuna bakılmaksızın ele aldıkları ve çözmeye çalıştıkları işlerin önemi ve başarılarının derecesi göz önüne alınarak Yönetim Kurulu için bağlayıcı kararlar alınması,

8-     Federasyonun konfederasyona katılması veya ayrılması, yeni bir konfederasyon kurulması, ulusal düzeyde kurulmuş platformlara ve birliklere katılması veya ayrılması, yeni platform oluşturulması konularıyla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

9-     Federasyonu Konfederasyon Genel Kurulunda temsil edecek asıl ve yedek delegelerin, Konfederasyon Tüzüğüne uygun biçimde seçilmesi,

10-  Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki konfederasyonlara veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurtdışında yeni bir konfederasyon veya platform kurulması, yurtdışında temsilcilik açılması veya kapatılması ve bu konularla ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-  Federasyonun feshedilmesi,

12-  Mevzuatta ve Federasyon Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, amaç ve çalışma konularına uygun kararlar alınması ve bunlarla ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 14- OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ

Oylama, gizli veya açık olarak yapılır.

Genel Kurulda alınan kararlarda, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrasında, Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça açık oylama yapılır. Açık oylamanın yöntemi Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından belirtilir. Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin onda birinin (1/10) uygulanan yönteme itirazı halinde, açık oylama isim okunmak suretiyle gerçekleştirilir.

Federasyon organları için yapılan seçimlerde gizli oylama yöntemi uygulanır. Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından Federasyon kaşesi ile mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları mühürlenmiş bir zarfa konularak veya içi görünmeyecek biçimde katlanarak seçim sandığına atılır.

Oy kullanımı aksine bir karar alınmadıkça Genel Kurul Başkanlık Yönetimi gözetiminde gerçekleştirilir. Genel Kurul Başkanlık Yönetiminde görev alanlar kurullara aday olamazlar.

Oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak seçim sonucu bir tutanakla tespit edilir. Genel Kurul oylamanın yürütülmesi, sayımı için ayrı bir Seçim Kurulu oluşturulmasına karar verebilir. Seçim Kurulunda yer alanların Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarına aday olmamaları gerekir.

Federasyon organlarının seçiminde; önceden hazırlanmış basılı listeler de kullanılabilir. Her koşulda kullanılacak oy pusulasında Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları için yeterli sayıda ismin ve seçilecekleri kurulun asıl veya yedek olarak belirtilmesi zorunludur.

Oylamada kullanılacak oy pusulasının biçimine Federasyon Genel Kurulu karar verir.

Organların seçiminde Tüzüğün koyduğu şekil ve sayılar bağlayıcı olur, başka türlü uygulamaya gidilemez.

MADDE-15 YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Genel Kurulda seçilen bir başkan ve on iki (12) asıl üyeden oluşur. Genel Kurulda Yönetim Kurulu için on üç (13) yedek üye seçilir.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin seçilme sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

Üst üste mazeretsiz üç (3) toplantıya gelmeyen asıl üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinde sona erer.

Yönetim Kurulu yılda en az altı (6) kez Federasyon genel merkezinde, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Federasyon Genel Başkanı gerekli gördüğü hallerde bu toplantı sayısı çoğaltılabilir.

Toplantı yeter sayısı; üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu iki (2) oy olarak sayılır.

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1-     Federasyon Genel Kurulundan sonra, bir hafta içinde kendi içinde görev bölümü yaparak, Federasyon Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Erişilebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısını belirlemek. Yönetim Kurulu olağan toplantı tarih ve saatini saptamak,

1-     Federasyon Genel Kurulundan sonra, bir hafta içinde kendi içinde görev bölümü yaparak, Federasyon Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Erişilebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısını belirlemek. Yönetim Kurulu olağan toplantı tarih ve saatini saptamak,

2-     Federasyonu temsil etmek veya bu konuda kendi içinden bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

3-     Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4-     Federasyon Tüzüğünün amaçları ve amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışmalar nedeniyle gerekli harcamaları yapmak,

5-     Yıllık çalışma raporları hazırlayarak, Genel Kurula sunmak,

6-     Federasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

7-     Genel Kurulda alınan kararları günün koşulları ve yasalarda meydana gelen değişiklikleri de dikkate alarak uygulamak,

8-     Federasyon üyelerinin çalışmalarını izlemek ve denetlemek, üyeler arasında uyumlu bir çalışma için eşgüdümü sağlamak, üyelerin Tüzük hükümlerine uygun çalışmaları konusunda gerekli girişimleri ve uyarıları gerçekleştirmek,

9-     Federasyon Yönetim Kurulu, üye derneklerin başkanlarından oluşan Federasyon Başkanlar Kurulunu en az yılda bir (1) kez toplantıya çağırmak, Başkanlar Kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

10-  Federasyon amaç ve çalışma konularının yerine getirilmesi bakımından çeşitli kurullar, komisyonlar kurmak, bunların oluşum ve çalışma kuralları konusunda yönetmelikler hazırlamak,

11-  Federasyon adına yurt içi ve dışı toplantılara katılacak temsilcileri belirlemek,

12-  Federasyon çalışmaları için gerekli görüldüğü takdirde yeteri sayıda ve nitelikte kişiyi kadrolu veya süresi belirli sözleşme ile istihdamına karar vermek, özlük haklarını düzenlemek,

13-  Genel Kuruldan aldığı yetki ile yurt içinde veya dışında konfederasyon, platform vb. üst organların kuruluşuna katılmak, kurulmuş konfederasyonlara, platformlara üyelik veya üyelikten ayrılma işlemlerini tamamlamak,

14-  Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarında boşalan üyeliklerin yerine Genel Kuruldaki seçim sırasına göre yedekleri göreve çağırmak,

15-  Üye dernekleri idari ve mali yönden, denetlemek,

16-  Federasyon Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

17-  İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışında temsilcilik açmak.

 1. a)     Federasyon Başkanının Görev ve Yetkileri

Federasyon Başkanı, Genel Kurul tarafından delegeler arasından tek dereceli olarak seçilir.

Federasyon Yönetim Kuruluna, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu dışındaki diğer kurullara başkanlık eder.

Gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlara karşı Federasyonu temsil eder.

Federasyonun amacı ile ilgili çalışmalara, komite ve çeşitli kurullara başkanlık eder.

Federasyon adına idari konularda Genel Sekreter ile ve mali konularda Mali Sekreter ile birlikte imzaya yetkilidir.

Gerekli gördüğü takdirde tek başına imza atarak örgüt içi yazışma yapabilir.

Dönemi içinde, aylık brüt asgari ücretin yarısından fazla olmamak koşuluyla, tek başına harcama yapabilir. Bu harcamaları belgeler ve belgelerin üzerini imzalar. Bu çerçevede yapmış olduğu harcamalar nedeniyle sadece Genel Kurula karşı sorumludur. 

 1. b)    Federasyon Başkan Vekilinin Görevleri;

1-     Federasyon Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın görevlendirmesi ile onun görevini yüklenmek ve ona vekâlet etmek.

2-     Federasyon Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde ilk Genel Kurula kadar Federasyon Başkanlık görev ve yetkilerini doğrudan üstlenmek.

 1. c)     Genel Sekreterin Görevleri;

1-     Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya sunmak.

2-     Federasyonun her türlü yazışmalarını yapmak.

3-     Yazışmaları düzenlemek, gelen–giden defterine kayıtlarını yapmak.

4-     İç yazışmaları tek başına, diğer yazışmaları Başkanla birlikte imzalamak.

5-     Federasyonun mali konular dışındaki zorunlu defter kayıtlarını tutmak ve bunların sorumluluğunu üstlenmek.

6-     Federasyon bünyesinde çalıştırılanların özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek.

 1. d)     Mali Sekreterin Görevleri:

1-     Federasyonun genel merkezinde mali konularda tutulması gerekli defterleri tutmak veya sorumluluğu altında tutulmasına sağlamak.

2-     Mali konulardaki yazışmaları ve ödeme talimatlarını Genel Başkan ile beraber imzalamak.

3-     Mali defterlerin, kıymetli evrakların korunması sorumluluğu ile yükümlü olmak.

4-     Genel Kurula sunulacak mali raporu ve tahmini bütçeyi hazırlamak.

5-     Banka hesaplarını takip etmek, mali konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak.

6-     Üye derneklerin genel kurul ve beyannamelerindeki mali bölümleri incelemek, üye derneklere mali konularla ilgili yardımcı olmak, üye dernek aidatlarını hesaplamak ve takibini yapmak.

 1. e)     Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

Engellilerin örgütlenmelerinin önündeki yasal ve sosyal engelleri tespit etmek, giderilmesi için düzenlemeler önermek ve eğitim toplantıları gerçekleştirmek.

1-     Federasyon ile üye dernekler arasındaki ilişkileri yürütmek.

2-     Federasyona yeni üye olacak derneklerle ilgili araştırma yaparak Federasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

3-     Üye derneklerin beyannamelerini, genel kurul belgelerini incelemek, genel kurullarının zamanında yapılmasını izlemek, gerektiğinde uyarılmaları konusunda Federasyon Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

 1. f)      Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1-   Mevzuatı takip etmek, gelişmeleri izlemek ve gerektiğinde Federasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

2-   Hukukalanında meslek ve uzmanlık örgütleriyle ilişki kurmak, ortak çalışmalara katılmak.

3-     Engelli hukukçularla ortak komiteler, çalışma grupları kurmak, bunların çalışmalarına başkanlık etmek.

4-     Olanaklar ölçüsünde hakların takibi ve geliştirilmesi için hukuk bürosu oluşturulmasına katılmak, çalışmaları yönetmek ve denetlemek.

5-     Engellilerin hakları ve özgürlükleri konusunda araştırma yapmak, yapılmasına yardımcı olmak. Bu konuda raporlar hazırlayarak Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak.

 1. g)    Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1-     Uluslararası gelişmeleri izlemek, ilgili kuruluşlara öneriler sunmak, benzer kuruluşlarla ortak organizasyonlar düzenlemek ve işbirliğini geliştirmek.

2-     Uluslararası engelli örgütleri ile ilişkiler kurmak, ilişkileri geliştirmek, karşılıklı bilgi akışını düzenlemek.

3-     Yurt dışından gelen konuklarla ilgilenmek, onların ülkemizde çalışmalarına yardımcı olmak.

4-     Uluslararası nitelikli toplantılara katılmak.

5-     Hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeleri, kuralları ülkemiz koşulları açısından incelemek, yararlarını dikkate alarak ülkemiz mevzuatına kazandırılması için Federasyon Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

6-     Engelliliğe yol açan nedenlerin önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonu, hakların geliştirilmesi gibi konularda açılmış uluslararası kampanyaları takip etmek, gerektiğinde Federasyonumuzun katılımı için girişimlerde bulmak.

 

 1. h)    Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1-     Federasyonumuz ve engellilerle ilgili basın ve yayın organlarında yer alan haber, yorum ve diğer bilgilerin takibini sağlamak.

2-     Basın ve yayın organlarını, köşe yazarlarını çalışmalarımız, engelli hakları ile ilgili her türlü konuda bilgilendirmek, gerektiğinde görüşmeler yapmak.

3-     Federasyonu tanıtıcı çalışma ve malzeme üretimi konusunda hazırlıklar yapmak.

4-     Federasyonun internet sitesi dâhil olmak üzere yayın organlarının çalışmalarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

5-     Üye derneklerin yayın organlarını izlemek, incelemek ve yaptığı tespitler konusunda üye derneklerin uyarılması, eksikliklerinin giderilmesi için Federasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

 1. i)   Erişilebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1-  Erişilebilirlik konularında, yerel ve genel yönetimlere danışmanlık yapmak.

2- İllerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurulları ile irtibatlı çalışmak ve işbirliği yapar.

3- Erişilebilirlik ile ilgili kanun, yasa, yönetmelik çalışmalarında yer alır.

4- Erişilebilirlik ile ilgili kamuoyu oluşturup, konferans, panel vb düzenler.

5- İllerde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurullarında Federasyonumuz temsilcilerinin belirlenmesinde ve denetiminden sorumludur.

 1. j)      Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1- Federasyon üye derneklerle kamuoyu arasında iletişimi sağlamak.

2- Federasyonun bulunduğu il içerisinde kurum ve kuruluşlarla irtibat kurmak.

3- Engellilerin istihdamına yönelik çalışmaları desteklemek.

 1. k)     Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1- Federasyonun yurt genelinde yapacağı organizasyonları planlamak.

2- Başkanlar Kurulu toplantısının hazırlanmasını sağlamak.

3- Engelli bilincinin yaygınlaşmasına yönelik gönüllü komisyonlar (kadın kolları, gençlik kolları vb) kurmak ve bu komisyonlara başkanlık yapmak.

 1. l)      AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

1- Engellilerle ilgili yurt içerisinde ve yurt dışındaki uygulamaları araştırmak, federasyona ve üye derneklere uyarlanması çalışmasında yer almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

2- Engellilerle ilgili yeni projeler geliştirmek ve ilgili mercilere yapılacak yazılı ve sözlü sunumları hazırlamak.

3- Toplumun engelliler ve engellilikle ilgili bilincini ortaya koyarak, bu alanda farkındalık yaratacak faaliyet ve düzenlemelerin yapılandırılmasında rol almak.

4- Federasyon yönetim kuruluna ve üye derneklere bilgi ve proje desteği vermek.

 1. m)   Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısının Görev Yetkileri:

1-  Federasyonun üye derneklerine yönelik eğitim planlamasını yapmak.

2- Başkanlar Kurulu Toplantılarının eğitim içeriklerini belirlemek ve Federasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

3- Toplumu engellilik konusunda bilinçlendirmek üzere eğitim seminerleri planlamak.

MADDE 16- YÖNETİM KURULUN YEDEK ÜYELERİNİN TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Federasyon üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hâkimi, Federasyon üyeleri arasında seçeceği üç (3) kişiyi bir (1) ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 17- DENETLEME KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulda seçilir.

Federasyon Genel Kurulunu izleyen yedi (7) gün içinde toplanarak, kendi içinde bir başkan bir de yazman üye seçer.

Kurul denetleme görevini Federasyon Tüzüğünde tespit edilen ilkeler ve yöntemlere göre ve altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla mali ve idari yönlerden yapar.

Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 18- DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulda seçilir.

Federasyon Genel Kurulu’nu izleyen yedi (7) gün içinde toplanarak kendi içinde bir başkan seçer.

Kurulun karar alma zorunluluğu yoktur. Sadece üye derneklerin toplumsal açıdan kamuoyuna olumsuz davranışları ve organizasyonları izler ve Federasyon Yönetim kuruluna bilgi verir.

MADDE 19- FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ

Federasyonun iç denetimi Genel Kurul, Yönetim ve Denetim kurulları tarafından yapılır.

Genel Kurul, Denetim ve Yönetim kurulu kararıyla veya son genel kurula katılan delegelerin 1/10’nun isteğiyle bağımsız bir denetim kuruluşuna ayrıca iç denetim yaptırılabilir.

Denetimde uygulanacak kurallar mevzuat ve Tüzüğümüzün ilgili kurullara ilişkin maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

 

MADDE 20- DİĞER ORGANLAR

Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Federasyon amaçlarına uygun çalışmaları yürütmek üzere başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme kurullarının ve Disiplin Kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 21- FEDERASYON ÜYELİK GİRİŞ VE YILLIK ÜYELİK ÖDENTİLERİ

 

1) Üyelik Ödentisi:

 1. a)     Şubesi olmayan üye derneklerden her yıl brüt 150 TL
 2. b)    Şubesi olan derneklerden her yıl genel merkez için 150 TL, her şubesi için 30 TL yıllık üyelik ödentisi alınır.

Üyelik ödentileri her takvim yılı başını izleyen üç (3) ay içinde Federasyona ödenir.

Üyelik ödentileri Genel Kurul’da kararlaştırılır.

MADDE 22- FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİ

 1. A) Federasyonun Gelirleri:

Federasyonun gelirleri şunlardır.

1-     Yeni üye olan derneklerin katılım ödentisi ve üye derneklerin üyelik ödentileri,

2-     Bağış ve yardımlar,

3-     Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-     Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-     Mevzuat hükümlerine göre dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alınacak yardımlar,

7-     Genel Bütçeden alınan yardımlar,

8-     Diğer gelirlerden oluşur.

 

B- Federasyonun Giderleri

Federasyonun giderleri şunlardır:

1-     Federasyonun görev ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalardaki her türlü gider;

2-     İlgili madde gereği derneklere yapılacak yardımlar,

3-     Konfederasyon aidatı.

4-     Federasyonun yıllık brüt gelirlerinin en az %80’ni Federasyonun amacına, kalanı ise yönetim ve idame giderlerine tahsis ve sarf olunur.

 

 

 

MADDE 23- FEDERASYONUN BORÇLANMA YÖNTEMLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 24- DEFTER VE KAYITLAR

Yasa ve yönetmeliğin belirlediği defterler usulüne uygun olarak tutulur.

MADDE 25- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Usulüne uygun olarak toplanacak olağan veya olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri yazılı olarak Genel Kurul çağrı süresi içinde üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir.

Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır.

Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki (2) katı kadar üyenin bulunması zorunludur.

Federasyon Tüzüğü toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile değiştirilebilir.

MADDE 26- FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Federasyon Genel Kurulu her zaman Federasyonun feshine karar verebilir.

Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler Tüzüğün ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının toplantıya katılan delegelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile verilmesi zorunludur.

Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi (7) gün içinde mahallin mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul, fesih kararı ile birlikte Federasyonun mal varlığının tasfiye şeklini de belirler.

Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır. 

MADDE 27- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Yasası, Türk Medeni Yasası ve bu yasalara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.